Voorwaarden

 1. A1 Boekhouden & Tax B.V. hierna te noemen “A1 B.V”, is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 92286364.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van A1 B.V. Deze algemene voorwaarden hebben tevens betrekking op:
 3. • alle medewerkers, medewerkers en anderen die op welke wijze dan ook werkzaam zijn voor of in dienst zijn van of gerelateerd zijn aan A1 B.V;

  • alle aandeelhouders, bestuurders, wettelijke vertegenwoordigers van A1 B.V.

 4. Met uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden alle werkzaamheden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door A1 B.V.
 5. Elke aansprakelijkheid van A1 B.V met betrekking tot schade of claims tegen A1 BV is beperkt tot het bedrag dat A1 B.V. aan de betreffende klant in rekening heeft gebracht. Iedere vordering jegens A1 B.V en/of tegen de in artikel 2 van deze algemene voorwaarden genoemde partijen vervalt en wordt kwijtgescholden 12 maanden nadat de eisende partij bekend is of had moeten zijn met het feit waardoor de schade is veroorzaakt.
 6. A1 B.V is in verband met haar dienstverlening bevoegd gebruik te maken van de diensten van derden. A1 B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.
 7. A1 B.V voert alle taken en verantwoordelijkheden volgens de getekende overeenkomst met de opdrachtgever zo nauwkeurig en tijdig mogelijk uit met de door de opdrachtgever verstrekte informatie. Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat aan alle deadlines wordt voldaan en dat alle ingediende gegevens juist en volledig zijn. A1 B.V. is niet verantwoordelijk voor boetes voor te late of onjuiste indiening.
 8. De in deze algemene voorwaarden beschreven uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn zonder uitzondering eveneens van toepassing op het niet naar behoren functioneren van apparatuur, programmatuur, databanken, registers of andere middelen die A1 B.V. bij de uitvoering van haar dienstverlening gebruikt, alsmede op het eventueel onderscheppen van audio- en/of datatransmissie per telefoon, telekopieerapparaat of e-mail. Alle e-mail-, datatransmissies, audiotransmissies en telefooncommunicatie zijn ongecodeerd, tenzij de klant hier uitdrukkelijk schriftelijk om verzoekt.
 9. Betaling dient te geschieden op de wijze en het tijdstip zoals vermeld op de factuur. Indien betaling uitblijft, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de toepasselijke wettelijke rente. De kosten van incassomaatregelen komen voor rekening van de opdrachtgever.
 10. Wanneer de klant in een gebied zit met één factuur (over de vervaldatum), heeft A1 B.V het recht om alle werkzaamheden voor de klant te staken totdat alle openstaande kosten zijn betaald.
 11. De opdrachtgever is verplicht alle door A1 B.V. gevraagde gegevens en informatie te verstrekken, alsmede de gegevens en informatie waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs kan weten dat A1 B.V. deze nodig heeft voor het correct uitvoeren van de diensten uit de overeenkomst.
 12. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de gegevens en informatie die door of namens de opdrachtgever aan A1 B.V. worden verstrekt.
 13. De opdrachtgever is verplicht A1 B.V. onverwijld op de hoogte te stellen van feiten of omstandigheden die in verband met de uitvoering van deze overeenkomst van belang kunnen zijn.
 14. A1 B.V. heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de verplichtingen genoemd in de artikelen 10, 11 en 12 heeft voldaan.
 15. Extra kosten, extra uren en andere schade die voor A1 B.V. ontstaat doordat de opdrachtgever niet heeft voldaan aan de verplichtingen genoemd in de artikelen 9, 10, 11 en 12, komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 16. li>

 17. Bij het verstrekken van persoonsgegevens aan A1 B.V. zal de opdrachtgever zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.
 18. Bij het uitvoeren van de overeengekomen procedures zal A1 B.V. zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring zoals toegankelijk op de website van A1 B.V. en kan worden gewijzigd vanaf van tijd tot tijd.
 19. De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat A1 B.V. voor het verlenen en optimaliseren van de dienstverlening samenwerkt met derde partijen zoals ICT-dienstverleners en leveranciers van administratietools, en in het kader daarvan persoonsgegevens met derden deelt.
 20. A1 B.V. zal de vertrouwelijkheid beschermen van de informatie van de opdrachtgever waarover A1 B.V. bij haar dienstverlening beschikt.
 21. A1 B.V. mag vertrouwelijke informatie openbaar maken, rapporteren of gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, voor zover deze informatie: (i) reeds openbaar beschikbaar is of openbaar beschikbaar wordt, anders dan door onrechtmatig handelen of nalaten van A1 B.V. of (ii) openbaar moet worden gemaakt of gerapporteerd op grond van de toepasselijke wetgeving of op grond van enig bevel, decreet, voorschrift of regel van een rechtbank of staat, EU- of internationaal orgaan.
 22. A1 B.V. is bevoegd gebruik te maken van de diensten van derden en zal met deze partijen informatie delen voor zover dit voor de uitoefening van hun taak noodzakelijk is.
 23. Op de dienstverlening van A1 B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
 24. Indien partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen als gevolg van overmacht in de zin van artikel 75 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, worden deze verplichtingen opgeschort tot het moment waarop partijen zal deze op de afgesproken wijze kunnen vervullen.
 25. Het honorarium dat aan klanten in rekening wordt gebracht, is niet afhankelijk van de uitkomst van de uitgevoerde werkzaamheden, maar wordt in rekening gebracht volgens de ondertekende opdrachtbrief en op basis van de uitgevoerde taken en de tijd die aan elke taak wordt besteed.
 26. A1 heeft het recht om van de klant een voorschot te vragen. Dit voorschot wordt verrekend met de uitgegeven eindfactuur.
 27. De ondertekende opdrachtbrief kan tussentijds worden opgezegd met een opzegtermijn van minimaal 1 kalendermaand. Bij tussentijdse opzegging komen alle reeds gemaakte kosten ter voorbereiding van de voor de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever. Annulering dient schriftelijk te gebeuren.
 28. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal. De Engelse tekst van de algemene voorwaarden prevaleert boven de Nederlandse tekst.